A A AWitamy!

ChSM (Chrześcijańskie Stowarzyszenie Medyczne) jest organizacją ponadwyznaniową o zasięgu ogólnopolskim, zrzeszającą chrześcijan ewangelicznie wierzących, będących pracownikami służby zdrowia oraz studentami akademii medycznych.

Naszym celem jest:

 • Zwiastowanie Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela każdego człowieka (Jan 3; 2 Kor. 5:17)
 • Upowszechnianie i pogłębianie znajomości Pisma Świętego – najwyższego i rozstrzygającego autorytetu w sprawach wiary i postępowania (2 Tym. 3:16-17; Gal. 1:8-9)
 • Rozwijanie i pogłębianie osobistej więzi z Jezusem Chrystusem – jedynym pośrednikiem między ludźmi a Bogiem Ojcem (Jan 14:6; Dz. Ap. 4:12; 1 Tym. 2:5)
 • Rozpowszechnianie wśród pracowników służby zdrowia biblijnych zasad etyki chrześcijańskiej
 • Pomoc chrześcijańskim pracownikom służby zdrowia w ich dążeniach do osiągnięcia wysokiego poziomu zawodowego
 • Wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy specjalistami różnych dziedzin medycyny
 • Promocja ochrony zdrowia i opieki społecznej
 • Przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i innym patologiom społecznym oraz niesienie pomocy potrzebującym
 • Wspieranie działalności lokalnych kościołów oraz współpraca w zakresie poradnictwa i szkoleń

Powyższe cele realizujemy poprzez:

 • Organizowanie kursów, konferencji, obozów studenckich, wykładów i seminariów o tematyce będącej w centrum zainteresowania środowisk medycznych
 • Organizowanie akcji służących promocji zdrowia i profilaktyce
 • Wydawanie i rozpowszechnianie broszur, czasopism, książek
 • Współpracę z lokalnymi kościołami, organizacjami medycznymi i społecznymi


Ewangelię Jezusa Chrystusa, stanowiącą odpowiedź nie tylko na globalne problemy całej ludzkości, lecz również na cierpienie, ból, samotność i rozpacz indywidualnego człowieka, zanosimy powierzonym naszej opiece osobom chorym, umierającym, dotkniętym wszelkiego rodzaju patologiami społecznymi.

Przykład Jezusa Chrystusa, którego współczucie dla chorych wyrażało się nie tylko w szlachetnych uczuciach, lecz również w niesieniu praktycznej, natychmiastowej i skutecznej pomocy, stanowi dla nas wzór, który pragniemy naśladować w naszej codziennej pracy wśród pacjentów.

Pragnąc, by nasza pomoc była jak najbardziej skuteczna i wszechstronna, jako członkowie Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Medycznego duży nacisk kładziemy na całościową opiekę nad pacjentem – nad jego ciałem, duszą i duchem, na zdobywanie wysokich umiejętności zawodowych oraz uczciwość i rzetelność w codziennej pracy w naszych środowiskach.

Jezus Chrystus przebywając na ziemi, uzdrawiał chorych. Uzdrowienie fizyczne szło jednak zawsze w parze z uzdrowieniem duszy i ducha człowieka. Krocząc śladem Jezusa pragniemy postępować tak jak On. Dążeniem naszym jest być jak najbliżej naszego Pana i Zbawiciela, by móc innym – zarówno chorym, jak i kolegom w pracy – nieść tę samą miłość, pomoc i wsparcie, jakie On – żyjący Bóg – okazał nam osobiście i wszystkim tym, których dotykał, gdy 2000 lat temu chodził po tej ziemi.